Algemene voorwaarden

 
Artikel 1, Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van producten en het verrichten van diensten door Sportmassagepraktijk Johan, behoudens voor zover partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.  1.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.  1.3 Indien Sportmassagepraktijk Johan niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Sportmassagepraktijk Johan in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2, Aanbiedingen/overeenkomsten 2.1  Alle aanbiedingen van Sportmassagepraktijk Johan zijn vrijblijvend.  2.2 Een overeenkomst  is tot stand gekomen na een mondeling of schriftelijk akkoord omtrent datum en tijdstip van een consult en/of levering. 2.3 De leveringen en/of diensten worden uitgevoerd door of onder supervisie van Johan Klippel, eigenaar van Sportmassagepraktijk Johan.

 
Artikel 3, Vertrouwelijkheid en geheimhouding  3.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen nemen om de van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden.

 

3.2 Vertrouwelijk zijn alle zaken zowel schriftelijk als digitaal die als vertrouwelijk zijn aangeduid en stukken waarvan de ontvangende partij de vertrouwelijkheid kan of had kunnen vermoeden.

 

Artikel 4, Tarieven  4.1 Voor de behandeling aanvangt, deelt Sportmassagepraktijk Johan de cliënt mondeling of schriftelijk mee welke tarieven er gelden.  4.2 Sportmassagepraktijk Johan behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 4.3 In geval van telefonisch consult zijn gesprekskosten voor rekening van de Cliënt naast de tijd van het telefonisch consult. 4.4  In geval van verzending van producten zijn de verpakkings- en verzendkosten voor rekening van de Cliënt. De levering van producten zal ten allen tijde plaatsvinden onder (verlengd) eigendomsvoorbehoud totdat Client aan Sportmassagepraktijk Johan de openstaande facturen heeft voldaan.  4.5 Indien ten behoeve van cliënt wordt gereisd, is Sportmassagepraktijk Johan gerechtigd reiskosten, verblijfkosten alsmede reistijd bij cliënt in rekening te brengen tegen de gangbare, geldende tarieven.

 

Artikel 5, Betalingscondities 5.1 Tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen, betaalt de cliënt aan Sportmassagepraktijk Johan voor ieder consult en iedere levering direct na afloop daarvan contant (cash).  5.2 Indien cliënt per bankoverschrijving betaalt, is de cliënt gehouden om binnen 14 dagen na de factuurdatum het verschuldigde over te maken op de door Sportmassagepraktijk Johan aangegeven naam en bankrekening. 

 

5.3 Compensatie of verrekening door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op Sportmassagepraktijk Johan of haar eigenaar uit welken hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. 5.4 Indien de Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 5.5 Indien Cliënt ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is hij naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden tot vergoeding aan Sportmassagepraktijk Johan van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-kosten, advocatenkosten daaronder begrepen, met een minimum van € 150,- per factuur. 5.6 Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan Sportmassagepraktijk Johan verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van Sportmassagepraktijk Johan bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.

 

Artikel 6, Annulering 6.1 Een consult kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. De  cliënt dient Sportmassagepraktijk Johan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de verhindering. 6.2 Indien cliënt een annulering of verplaatsing meldt binnen 24 uur voor het afgesproken consult of geen bericht van verhindering aan Sportmassagepraktijk Johan geeft, wordt het tarief voor het desbetreffende consult volledig aan de cliënt in rekening gebracht. 

 

6.3 Indien cliënt te laat op het afgesproken consult komt, zal de tijd in rekening worden gebracht alsof het consult op de oorspronkelijk overeengekomen tijd heeft aangevangen. Indien cliënt meer dan 15 minuten te laat is, wordt cliënt geacht in het geheel niet te komen en wordt artikel 6.2 toegepast. 6.4 Inzake afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de op één na laatste voorafgaande gewone werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande donderdag.  6.5 Indien Sportmassagepraktijk Johan het consult niet kan laten doorgaan, wordt de cliënt hiervan terstond op de hoogte gebracht en wordt op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak gepland.

 

Artikel 7, Aansprakelijkheid 7.1 Indien Sportmassagepraktijk Johan aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.  7.2 Sportmassagepraktijk Johan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sportmassagepraktijk Johan is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Sportmassagepraktijk Johan is tevens niet aansprakelijk voor het door cliënt niet of onjuist opvolgen van de door Sportmassagepraktijk Johan gegeven adviezen of onjuist gebruik van de producten. 7.3 Ondanks de vele ervaringen met positieve resultaten, kan Sportmassagepraktijk Johan aan cliënt geen resultaat garanderen. Sportmassagepraktijk Johan aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor tegenvallende resultaten van welke aard dan ook.  7.4 Indien Sportmassagepraktijk Johan aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sportmassagepraktijk Johan. beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de laatste order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, alsmede ten allen tijde tot het maximum dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het onderhavige geval uitkeert. 7.5 Sportmassagepraktijk Johan is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Sportmassagepraktijk Johan is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  7.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sportmassagepraktijk Johan. 

 

Artikel 8, Overmacht 8.1 Sportmassagepraktijk Johan is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt indien hij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Hieronder wordt uitdrukkelijk ook verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop Sportmassagepraktijk Johan geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sportmassagepraktijk Johan niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Sportmassagepraktijk Johan heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Sportmassagepraktijk Johan zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 9, Bijzondere voorwaarden  9.1 Het consult kan een bezoek aan een arts niet vervangen. Door Sportmassagepraktijk Johan wordt geen diagnose gesteld. Bij een vermoeden van medische klachten dient altijd eerst een arts te worden geraadpleegd. 9.1 Met het aanvaarden van deze Voorwaarden verplicht Cliënt zich tot het aan Sportmassagepraktijk Johan verstrekken van informatie die van belang is voor de door Sportmassagepraktijk Johan te verrichten diensten. 

 

 Artikel 10. Forumkeuze en Rechtskeuze. 10.1 Op de dienstverlening van Sportmassagepraktijk Johan is Nederlands Recht van toepassing. 10.2 Geschillen zullen worden voorgelegd voor de bevoegde rechter te Bergen op Zoom.  

 

Bergen op Zoom, augustus 2016.

 


Sportmassagepraktijk Johan  Statietjalk 13, 4617GN Bergen op Zoom Tel: 06-46291399

 

Sportmassagepraktijk Johan  -- KvK 66758181 -- BTW nr. 127760994B01